Bandido batendo punheta na cadeia no dia da visita